Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn Topik 2

Bạn đang cần tìm các ngữ pháp tiếng Hàn Topik 2 để luyện thi đúng không? Bài viết này là dành cho bạn. Chứng chỉ Topik là một trong những chứng chỉ ngoại ngữ có giá trị quốc tế, loại chứng chỉ này có nhiều cấp độ từ cơ bản đến nâng cao như Topik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở mức độ Topik 2 kiến thức đã hơn mức cơ bản một chút xíu, tuy nhiên cũng chưa đến mức quá khó. Chỉ cần bạn quyết tâm, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được kết quả tốt.

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn Topik 2
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn Topik 2

Danh sách tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn Topik 2

N + 밖에     Chỉ…; ngoài… ra… không còn (câu phủ định)

N + 대신(에)         Thay vì, thay cho, thay vào đó

N + 대로     Theo, như

N + 아/야    Gọi người ít tuổi hơn, bạn bè, sự vật

N + (이)라고 하다 Là, được gọi là

N + 에 비해서      Đứng sau danh từ được so sánh (so với…)

N + 처럼 (같이)    Giống, giống như, như

아무 N (이)나 (khẳng định)/ 아무 N 도 (phủ định) Bất cứ, bất kỳ/ không một

A + 게 -> V Biến đổi tính từ thành trạng từ (bổ nghĩa cho động từ)

V + (으)ㄹ 생각이다      Định, có ý định, muốn

V + (으)ㄹ 줄 알다/ 모르다     Biết, không biết làm gì

V + (으)ㄹ까 하다 Có nên… không

V + (으)ㄴ 덕분에 Nhờ vào, nhờ có

V/A + (으)ㅁ = N  Danh từ hóa

V + (으)려면        Nếu muốn/ nếu có ý định… thì…

V + (으)려던 참이다      Vừa mới có ý định

V + 아/어 보이다           Trông có vẻ

V + 아/어 가다     Sắp, dần, đang, trở nên

V + 아/어 오다     Làm đến, làm tới

V + 아/어야겠다  Sẽ phải

V + 았/었으면 좋겠다             Nếu được như thế thì tốt biết mấy, ước gì, giá mà

V/A + 거든(요)     Vì, do…

V/A + 게되다       Được, bị, trở nên

V + 기는 하다      … Thì cũng… nhưng mà… (đồng tình với ý kiến vế trước nhưng vế sau lại phủ định)

V + 기 쉽다 Dễ…

V + 기를 바라다  Mong rằng, hy vọng rằng…

V + 고 나서 Xong rồi thì…

V + 는 길이다      Trong lúc, trong khi (chỉ kết hợp với các động từ di chuyển gốc 가다/ 오다)

V + 는 길에 Trong khi đang đi, đang đến; trong dịp (chỉ kết hợp với các động từ di chuyển gốc 가다/ 오다)

V + 는 것 같다

A + (으)ㄴ 것 같다         Chắc là, hình như, có vẻ, dường như

V + 는 게 좋다/ 는 게 좋겠다  Làm gì thì tốt, sẽ tốt

V + 는 대신(에); A + (으)ㄴ 대신(에)         Thay vì, thay cho, thay bởi, thay vào đó

V + 는 동안          Trong lúc, trong khi

V + 는 중이다 (N하다 => N중이다) Đang…, đang trong quá trình…

V + 는 바람에      Bởi…, do…, vì… nên…

V + 는 편이다; A + (으)ㄴ 편이다    Vào loại, thuộc diện…

V + 다가     Hoán đổi hành động (đang làm gì thì làm gì)

V + 다(가) 보면    Nếu cứ tiếp tục… thì…

V + 도록 하다      Làm cho…, khiến cho…, sai/bảo ai đó làm gì…

V/A + 지 않으면 안 되다         Nếu không… thì không được…

아무리 V/A아/어도       Cho dù, dù có… nhưng…

V + 나요 (hiện tại)/ 았/었나요 (quá khứ)/ (으)ㄹ 건가요 (tương lai)

A + (으)ㄴ가요 (hiện tại)/ 았/었나요 (quá khứ)/ (으)ㄹ 건가요 (tương lai)

N + 인가요 (hiện tại)/ N + 이었/였나요 (quá khứ) Câu hỏi lịch sự

V + 는 군요 (hiện tại), 았/었군요 (quá khứ), (으)ㄹ 거군요/ 겠군요 (phỏng đoán), 구나 (người dưới hoặc bạn bè)

A + 군요 (hiện tại), 았/었군요 (quá khứ), 겠군요 (phỏng đoán)

N + (이)군요 (hiện tại), 였/이었군요 (quá khứ), 겠군요 (phỏng đoán)         Câu cảm thán (… thế!… thế cơ à!)

V/A + 던데요       Cảm thán trước sự việc xảy ra trong quá khứ hoặc diễn tả điều tương phản với điều người khác nói (thật là, rất, lắm đấy,…)

V + 는/-ㄴ다고 하다 (hiện tại), 았/었다고 하다 (quá khứ), (으)ㄹ 거라고 하다/겠다고 하다 (tương lai)

A + 다고 하다 (hiện tại), 았/었다고 하다 (quá khứ), (으)ㄹ 거라고 하다/겠다고 하다 (tương lai)

N + (이)라고 하다 (hiện tại), 였/이었다고 하다 (quá khứ), (으)ㄹ 거라고 하다/겠다고 하다 (tương lai)    Câu gián tiếp thể khẳng định (nói là, nói rằng…)

V/A + 냐고 하다  Câu gián tiếp thể nghi vấn (hỏi là, hỏi rằng…)

V + (으)라고 하다          Câu gián tiếp thể mệnh lệnh, yêu cầu

V + 자고 하다      Câu gián tiếp thể đề nghị

V + 는 줄 알다 (hiện tại)/ (으)ㄴ 줄 알다 (quá khứ)/ (으)ㄹ 줄 알다 (tương lai)

A + (으)ㄴ 줄 알다 (thường)/ (으)ㄹ 줄 알다 (phỏng đoán)

N + 인 줄 알다 (hiện tại)/ 일 줄 알다 (phỏng đoán)        Nghĩ như thế nào về việc gì

V/A + 아/아; N + (이)야 Lối nói rút gọn không công thức

V + 는다, -ㄴ다; A + 다; N + (이)다 (1)      Lối nói rút gọn câu tường thuật (dùng trong báo chí, sách vở)

V/A + 니/냐? N + (이)니/냐?   Lối nói rút gọn câu nghi vấn

V + 자         Lối nói rút gọn câu đề nghị

V + 아/아라 Lối nói rút gọn câu mệnh lệnh

V + 는구나; A + 구나; N + (이)구나 Lối nói rút gọn câu cảm thán

N + (이)야말로     Đúng là…, đúng thật là…

N + 에다가/에다  Vào, lên (đâu đó)

N + 에 따라(서)    Tùy theo, theo

N + 에 따르면      Nếu theo… thì…

A + 아/어하다      Biến đổi tính từ cảm xúc thành động từ

V + (으)ㄹ 만하다 Xứng đáng để…

V + (으)ㄹ 뻔하다 Suýt chút nữa

V/A + (으)ㄹ 뿐만 아니라       Không những… mà còn…

V/A + (으)ㄹ수록 Càng… càng…

V + (으)ㄹ 텐데    Chắc là, đáng ra là

V/A + (으)ㄹ까 봐 Sợ rằng, e rằng

V + (으)ㄹ 정도이다      Đến mức

V/A + (으)ㄴ/는 모양이다       Hinh như…, có vẻ…

V/A/N + (으)ㄴ/는 데다가       Cộng thêm, thêm vào đó

V/A + (으)ㄴ/는 반면(에)        Đối ngược với, ngược lại

V/A/N + (으)며     Và

V + 아/어야, 아/어야지 (văn nói)      Chỉ khi… mới…, chỉ có… mới… (điều kiện)

V + 아/어 있다     Diễn tả trạng thái hoàn thành tiếp diễn (đã có…)

V + 아/어 놓다     … sẵn, … đã có (hành động đã kết thúc và trạng thái đó được duy trì)

V + 아/어 가지고 Rồi thì…, rồi…

V + 아/어 보니까 Thì ra là…, thấy rằng…

V + 았/었었-         Thì quá khứ hoàn thành

V/A/N + 았/었을 때       Khi (quá khứ, đã hoàn thành)

V/A + 이, 히, 리, 기, 우  Làm cho, khiến cho ai đó thực hiện hành động nào đó

V + 이, 히, 리, 기  Động từ bị động (bị động dạng ngắn)

V + 아/어지다      Được, bị, trở nên (bị động dạng dài)

V/A + 게 하다      Làm cho

Vㄴ/는다면; A다면       Nếu mà…

V + 다 보니까/ 다가 보니까/ 다 보니         Thử làm gì đó thì

V/A/N + 더라고(요)       Mình nghiệm ra rằng…, mình thấy rằng…

V + 던         Hành động thường xuyên xảy ra ở quá khứ (lặp lại hoặc kéo dài) nhưng bây giờ đã chấm dứt hoặc vẫn chưa kết thúc.

V + 았/었던 Hành động xảy ra ở quá khứ nhưng không được hoàn thành và bị đứt quãng.

V/A + 도록 Để mà, đến mức, đến

V/A/N + 든지 … 든지     Hoặc là… hoặc là…

V + 곤 하다 Thường làm

V + 자         Mới vừa

V + 자마자 Ngay khi, ngay sau khi, vừa… là…

V + 나라고 Vì mãi lo… nên…

V/A + 잖아요       Chẳng phải là… còn gì…

얼마나/ 어찌나 + V + 는지

얼마나/ 어찌나 + A + (으)ㄴ지         Chẳng biết…. bao nhiêu

V + 나 보다 (hiện tại), 았/었나 보다 (quá khứ), (으)ㄹ건가 보다 (tương lai)

A + (으)ㄴ가 보다 (hiện tại), 았/었나 보다 (quá khứ)

N + 인가 보다 (hiện tại), 였나 보다/ 이었나 보다 (quá khứ)    Trông có vẻ, hình như là, có vẻ như

V(는)-ㄴ다고요? (hiện tại), 았/었다고요? (quá khứ), (으)ㄹ거라고요?/겠다고요? (tương lai)

A 다고요? (hiện tại), 았/었다고요? (quá khứ), (으)ㄹ거라고요?/겠다고요? (tương lai)

N(이)라고요? (hiện tại), 였다고요?/이었다고요? (quá khứ), (으)ㄹ거라고요?/겠다고요? (tương lai)   … ấy à?, ấy… là…? (dùng lại lời nói của đối phương để hỏi lại)

V + (는)-ㄴ대요 (hiện tại), 았/었대요 (quá khứ), (으)ㄹ거래요/겠대요 (tương lai)

A + 대요 (hiện tại), 았/었대요 (quá khứ), (으)ㄹ거래요/겠대요 (tương lai)

N + (이)래요/ 아니래요 (hiện tại), 였대요/아니었대요 (quá khứ), (으)ㄹ거래요/겠대요 (tương lai)   Ai đó nói là…, nghe nói là… (câu gián tiếp nội dung nghe được từ người khác)

V + 는지 알다/ 모르다 (hiện tại), 았/었는지 알다/모르다 (quá khứ), (으)ㄹ지 알다/ 모르다  (tương lai)

A + (으)ㄴ지 알다/ 모르다 (hiện tại), 았/었는지 알다/모르다 (quá khứ), (으)ㄹ지 알다/모르다 (tương lai)

N + 인지 알다/모르다 (hiện tại), 였는지/이었는지 알다/모르다 (quá khứ), 일지 알다/모르다 (tương lai)  Có biết là…?, không biết là…?

V/A + 냬요 (rút gọn của V/A + 냐고 해요)

N + (이)냬요        Ai đó hỏi là…, câu hỏi là… (câu gián tiếp nội dung người khác hỏi)

V + (으)래요        Ai đó bảo là hãy…, ai đó đề nghị, yêu cầu là… (câu gián tiếp nội dung yêu cầu, đề nghị nghe được từ người khác)

V + 재요     Ai đó rủ là…, ai đó đề nghị là cùng… (câu gián tiếp lời thỉnh dụ, yêu cầu nghe được từ người khác)

V + 는 척하다 (hiện tại), (으)ㄴ 척하다 (quá khứ)

A +  (으)ㄴ 척하다 (hiện tại)

N + 인  척하다 (hiện tại) Làm như, giả vờ

N + 대해서 Về

N + 등이 있다      Bao gồm, có những thứ như là

N + (으)로 인해/ (으)로 해서/ (으)로 Do, nhờ, bởi

N + (으)로서        Với tư cách là

N + (으)로써        Bằng cách

N + 이며     Đồng thời là…, cũng là…, còn là…

N + (이)라도        Dù là…

N + (이)라든가/ (이)라든지

V + (는)ㄴ다든가/ (는)ㄴ다든지

A + 다든가/ 다든지       Hay, hay là

N + 만 해도 Chỉ cần, chỉ có, chỉ kể đến

N + 조차     Thậm chí, đến

V + (으)ㄹ걸        Phải chi, giá mà

V/A/N + (으)ㄹ걸요       Biết đâu chừng, có lẽ

V/A + (으)ㄹ 뿐이다      Chỉ, chỉ là

V/A + (으)ㄹ 수밖에 없다       Không thể nào khác được, chỉ còn có cách là

V/N + (으)ㄹ 테니까/ (으)ㄹ 테니     Vì, vì sẽ…

V + (으)ㄴ 채로    Giữ nguyên trạng thái, trong trạng thái, để nguyên, để y vậy

V/A/N + (으)ㄴ/는 만큼 Bằng với, xứng với, giống như, đến mức

V + (으)ㄴ/는 법비다     Hiển nhiên là…, chắc chắn là…

V + (으)ㄴ/는 듯이        Thiếu điều như…, cứ như là…

V/A + (으)ㄴ/는데도      Mặc dù, cho dù

V + (으)ㄴ/는 대요        Như, cứ như, theo như…, ngay khi…

V/A + (으)ㄴ/는 하면     Nếu có… thì cũng có…

V + (으)ㄴ/는 셈이다     Coi như là

V + (으)ㅁ으로써

N + (으)로써        Với việc, bằng việc…

V/A + (으)ㅁ에 따라      Theo, tùy theo

V/A + (으)면서도 Mặc dù… nhưng

V + 아/어다가 (아/어다) Rồi

V + 아/어 버리다 Hết sạch, hết nốt

V + 아/어서 그런지

N + (이)라서 그런지      Vì… hay sao mà, chẳng biết có phải vì… hay không mà

V + 아/어 내다     Động từ + được

V + 았/었더니      Đã… nên…; đã… mà… (nguyên nhân, lý do dẫn đến kết quả trong quá khứ)

V/A + 았/었더라면        Chẳng hạn như…, nếu như đã…, giả dụ như…

V/A + 게     Để, để được

V/A + 게 마련이다        Tất nhiên, đương nhiên là…

V + 고 말다 Cuối cùng thì, kết cuộc thì

V + 기에     Để mà, với việc…

V/A + 기가 무섭게        Ngay sau khi, vừa sau khi

V/A/N + 거든       Nếu, nếu như…

V/A + 되     Nhưng mà, nhưng với điều kiện là…

V (cảm nhận, tri giác) + 다시피

V + 다시피 하다  Như… đã… (như đã biết, như đã nghe, như đã thấy,…)

V/A + 더니 Mới khi nào… mà

V + 자면     Nếu như muốn cùng, nếu như muốn

V + 는/ㄴ다지요?

A + 다지요?

N +  (이)라지요?  Nghe nói… phải không?

V + 는/ㄴ다고      Có câu rằng…, lời rằng…, cũng như câu nói… (trích dẫn thành ngữ, tục ngữ)

V/A + 는/ㄴ다면서요?/ 다며?

N +  (이)라면서요?/ (이)라면서?/ (이)라며?        Nghe nói là… có đúng không?/ phải không?

V/N는/ㄴ 단/란 말이에요?/ 단/란 말이야? Bạn nói là… sao?, Bạn nói là… à?

V + 는 한    Trong trường hợp, chỉ với điều kiện

V + 는 통에 Do, là vì, bởi vì (nguyên nhân dẫn đến kết quả không tốt)

여간 V/A 지 않다

여간 N이/가 아니다      Hết sức… vô cùng

V/A(으)면 되다    Chỉ cần… là được

N + 더러/보고      Với (đối tượng hướng đến của động từ)

N + 마저     Kể cả, ngay cả, thậm chí…

N (이)나 N (이)나 할 것 없이  Bất kể là

N + (이)나마        Mặc dù chỉ là

N + (으)로 말미암아      Vì, do… (lý do dẫn đến kết quả không tốt)

N + 은/는 고사하고       Nói gì đến

N + 을/를 막론하고       Không kể…, bất chấp…

A + 기 짝이 없다 Thật là, không còn gì… hơn, quá ư là…

V + (으)ㄹ 겸       Kiêm, đồng thời

V + (으)ㄹ 따름이다      Chỉ có…, chỉ còn biết…, không thể khác là… (không còn khả năng, lựa chọn nào)

V/A + (으)ㄹ 법하다      Đáng lẽ ra…, lẽ ra…

V + (으)ㄹ 바에야 Đối với việc… mà nói thì…

V/A + (으)ㄹ뿐더러; N + 일뿐더러  Không những chỉ… mà còn…

V/A + (으)ㄹ지라도/ (으)ㄹ지언정

N + 일지라도/ 일지언정         Cho dù có…

V/A + (으)ㄹ 줄이야; N + 일 줄이야 Không ngờ là…, ai mà biết được là…, biết đâu được là…

V + (으)ㄹ락 말락 하다 Dọa… lại thôi, tưởng… mà lại không, gần như… rồi lại thôi

V (으)ㄹ래야 V (으)ㄹ 수 없다         Có muốn… thế nào đi chăng nữa cung không thể…, có bảo… cũng không thể…

V/A + (으)ㄹ망정 Cho dù… nhưng…, thà là… chứ…

V/A + (으)ㄴ 나마지      Kết quả của việc quá… nên…, do quá… nên…

V/A + (으)ㄴ 탓; N + 탓 Do, tại…

V/A + (으)ㄴ/는 만큼     Bằng việc…, với việc…, do…

V/A + (으)ㄴ/는 마당에 Trong hoàn cảnh…, với tình hình…

V/A + (으)ㄴ들; N + (이)ㄴ들 Cứ cho là… thì…

V/A + (으)ㄴ/는걸요      Có lẽ, chắc là

V/A + (으)니만큼 Do là… nên, bởi vì… nên, vì đã… nên, đến mức… cho nên (đưa ra đề nghị)

V + (으)나 마나    Có cũng như không, dù có làm cũng như không

V/A + (으)련마는 Nếu mà… thì… nhưng, giá mà được… thì… nhưng (giả định một mong đợi nhưng sự thật lại không được như thế)

V (으)랴 V (으)랴 Vừa lo (làm việc)… vừa lo (làm việc)…

V/A + (으)리라     Định là sẽ…, chắc là sẽ…

V/A + (으)면 몰라도/ 는다면 몰라도

N + (이) 면 몰라도         Nếu là trường hợp/ nếu… thì chưa biết nhưng…, nếu… thì tính sau nhưng…

V + 아/어 봤자     Cho dù là…

V/A + 았/었더라면        Giá mà, giá như mà

V/N + 고자/ 고자 하다   Để, nhằm mục đích…

V + 고말고요       Chắc chắn là… rồi, … chứ

V + 고서     Sau khi

V/A + 고요 Và, còn… nữa, không những thế…

V + 고 들다 Cứ…, tập trung vào…, xoáy vào…

V/A + 기는커녕; N + 는커녕   Chằng những không… mà lại còn

V/A + 기나 하면; N + (이)기나 하면 Chỉ cần… thôi thì…, ít nhất là nếu… thì (tiếc nuối vì khó có thể kỳ vọng, mong đợi vào điều gì dù nhỏ nhất)

V + 기 나름이다  Tùy vào sự việc…

V + 기 십상이다/ 기가 쉽다    Sẽ dễ dàng…

V + 기 일쑤다      Thường xuyên, thường, hay… (chiều hướng tốt)

V/A + 기 마련이다        Chắc chắn là…, đương nhiên là…

V/A + 길래/ 기에; N + (이)길래        Vì… nên, gì… mà, nào… mà (nguyên nhân, lý do hoặc cơ sở cho hành động phía sau)

V/A + 거니와       … thêm vào đó

V/A + 건마는       Thế nhưng, nhưng mà

V + 는/ㄴ다기에/ 자기에; A + 다기에

N + (이)라기에     Vì nghe nói là… nên (rút gọn của 는다고 하기에)

V/A/N + 는/ㄴ다고        Cứ lấy lý do là…, chỉ vì lý do…

V + 는/ㄴ다거나; A + 다거나

N + (이)라거나     Hay là, hoặc là

V/A + 는/ㄴ다마는, ㅂ/습니다마는  Đúng là… nhưng…, công nhận là…. nhưng…

V/A/N + 는/ㄴ다는 점에서      Với đặc trưng, về điểm…

V + 는 수가 있다 Có khả năng sẽ…, có thể sẽ…

V + 는 김에 Nhân tiện, vào dịp

V는 둥 마는 둥 (hiện tại), 은 둥 만 둥 (quá khứ), 을 둥 말 둥 (tương lai)     Làm cũng như không làm, làm sơ sài, không làm gì cả, làm qua loa, làm cho có

V + 느니 차라리/ 느니 아예    Thà… còn hơn

V/A/N + 더라도   Dù, dù rằng…

V/A 더라고요/ 았/었더라고요 Hồi tưởng hành động, sự việc bản thân trực tiếp trải nghiệm trong quá khứ mà biết được.

V/A 던가요?; N + (이)던가요? … không ạ? …sao ạ? (phỏng đoán hay hỏi về một sự thật xảy ra trong quá khứ)

V/A (으)ㄹ 리가 없다/ (으)ㄹ턱이 없다

V/A (으)ㄹ 리가 있다 (câu nghi vấn) Không có lý nào…

N도 V/A(으)려니와; N도 N(이)려니와      Nếu/ đã… thêm vào đó lại… nên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *